• Home
  • /
  • Regulamin portalu investbaba.pl

⦁ POSTANOWIENIA OGÓLNE
⦁ OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
⦁ USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W INVESTBABA.PL
⦁ WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA USŁUGOBIORCY
⦁ WARUNKI KORZYSTANIA Z OGŁOSZEŃ
⦁ POZOSTAŁE USŁUGI ELEKTRONICZNE W INVESTBABA.PL
⦁ USŁUGI REKLAMOWE
⦁ OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
⦁ PLASOWANIE OGŁOSZEŃ
⦁ DOSTĘP DO DANYCH W INVESTBABA.PL
⦁ KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
⦁ REKLAMACJE DOTYCZĄCE INVESTBABA.PL
⦁ USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
⦁ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
⦁ POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
⦁ PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
⦁ PRAWA AUTORSKIE DO INVESTBABA.PL
⦁ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://investbaba.pl (dalej jako: „Investbaba.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).
Investbaba.pl jest portalem o charakterze ogłoszeniowym adresowanym przede wszystkim do kobiet. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego usługobiorcom między innymi dodawanie i edytowanie oraz przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń dotyczących sprzedaży, wymiany czy świadczenia usług zgodnie z odpowiednimi kategoriami ogłoszeń widocznymi w Serwisie Internetowym. Serwis pozwala również na wykupienie własnej reklamy wyświetlanej na jego stronach.
Treści zamieszczone w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu danego ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym
i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców i nie jest stroną zawieranych przez nich umów. Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Investbaba.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Zespół Investbaba.pl

⦁ POSTANOWIENIA OGÓLNE
⦁ Właścicielem Investbaba.pl jest JAKUB GRZYBOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAKUB GRZYBOWSKI PRIMUS SCHOOL wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kopernika 9, 05-270 Marki, NIP 1251326969, REGON 362516140 oraz adres poczty elektronicznej: info@investbaba.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
⦁ Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów (lub Firm na Prawach Konsumenta) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
⦁ Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
⦁ FIRMA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Investbaba.pl jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
⦁ FORMULARZ ZAPYTANIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie każdego Ogłoszenia umożliwiający nawiązanie kontaktu z ogłoszeniodawcą i złożenie zapytania dotyczącego przedmiotu Ogłoszenia.
⦁ KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Investbaba.pl nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
⦁ KONTO USŁUGOBIORCY, KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę, informacje o zamieszczonych Ogłoszeniach oraz o innych działaniach w Serwisie Internetowym.
⦁ KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
⦁ OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia Usługobiorcy, niezależnie od ich nazwy, w tym przede wszystkim ogłoszenia mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu ogłoszenia, zamieszczone w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
⦁ PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
⦁ REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
⦁ SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, INVESTBABA.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://investbaba.pl.
⦁ USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
⦁ USŁUGOBIORCA – każdy podmiot korzystający albo zamierzający korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Investbaba.pl, to jest: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
⦁ USŁUGODAWCA – JAKUB GRZYBOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAKUB GRZYBOWSKI PRIMUS SCHOOL wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kopernika 9, 05-270 Marki, NIP 1251326969, REGON 362516140 oraz adres poczty elektronicznej: info@investbaba.pl.
⦁ USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
⦁ WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
⦁ OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
⦁ Serwis Internetowy powstał, aby ułatwić Usługobiorcom zamieszczanie, przeglądanie i wyszukiwanie Ogłoszeń o tematyce odpowiadającej kategoriom Ogłoszeń wskazanym na stronach Investbaba.pl.
⦁ Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu Ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą – ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym
i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.
⦁ Usługodawca nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców. Usługobiorcy są samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Serwis Internetowy nie prowadzi pośrednictwa w zawieraniu umów w przedmiocie zamieszczanych w nim Ogłoszeń. Usługodawca nie jest stroną zawieranych między Usługobiorcami umów i nie świadczy na ich rzecz innych usług niż Usługi Elektroniczne wskazane w Regulaminie.
⦁ Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
⦁ Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawność przechowywanych w Investbaba.pl danych Usługobiorcy, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
⦁ Dla korzystania z Serwisu Internetowego może być niezbędne spełnienie następujących wymogów technicznych przez Usługobiorcę: (1) komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
⦁ Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dlatego w celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
⦁ Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
⦁ USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W INVESTBABA.PL
⦁ Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
⦁ Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem możliwości korzystania przez Usługobiorców z fakultatywnych usług reklamowych Usługodawcy, o których mowa w pkt. 7 Regulaminu.
⦁ Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
⦁ Formularz Zapytania.
⦁ Konto Usługobiorcy.
⦁ Wyszukiwarka.
⦁ Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w niniejszym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
⦁ Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Serwisu było zrozumiałe i przejrzyste dla Usługobiorców, jednak nie może zagwarantować, że Usługobiorca będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Usługi Elektroniczne ani że okażą się one przydatne w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Usługobiorcę. Usługodawca udostępnia Serwis Internetowy w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumentów (lub Firm na Prawach Konsumenta) za nienależyte spełnienie świadczenia, która przewidziana jest bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.
⦁ WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA USŁUGOBIORCY
⦁ Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.
⦁ Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu Internetowego, (2) oraz kliknięciu pola „Rejestracja”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: nazwa (login) oraz adres poczty elektronicznej.
⦁ Po utworzeniu Konta Usługobiorca otrzyma na podany adres poczty elektronicznej dane do logowania, w tym hasło. Po zalogowaniu Usługobiorca zobowiązany jest do zmiany hasła korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta oraz dodatkowo w przypadku chęci zamieszczania Ogłoszeń Usługobiorca obowiązany jest do podania w ramach Konta dodatkowych swoich danych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, kilka słów o mnie oraz swój awatar (logo, zdjęcie itp.).
⦁ Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności (np. przed zamieszczeniem Ogłoszenia).
⦁ Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
⦁ Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie.
⦁ Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
⦁ Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@investbaba.pl. Usługobiorca może również samodzielnie usunąć Konto, korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej w ustawieniach Konta.
⦁ WARUNKI KORZYSTANIA Z OGŁOSZEŃ
⦁ Jedną z możliwości Konta Usługobiorcy w Serwisie Internetowym jest zamieszczenie Ogłoszenia, które następnie stanie się widoczne dla wszystkich osób odwiedzających Investbaba.pl.
⦁ Zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Internetowym jest bezpłatne.
⦁ Zamieszczenie Ogłoszenia powoduje, że oprócz treści Ogłoszenia również niektóre dane Usługobiorcy, podane przez niego dobrowolnie w ramach Konta w Serwisie, stają się publicznie dostępne dla osób oglądających Ogłoszenie. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, obejmują co najmniej przybliżoną lokalizację, nazwę (login) oraz numer telefonu kontaktowego Usługobiorcy. Dokładny zakres udostępnianych danych zależy od tego, jakie informacje na swój temat podaje Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie.
⦁ Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego po zalogowaniu na Konto Usługobiorcy. W zależności od wybranej kategorii Ogłoszenia, wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe (w szczególności danych kontaktowych Usługobiorcy oraz informacji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia) i kliknięcie pola „Dodaj ogłoszenie”. Publikacja Ogłoszenia na stronie Investbaba.pl następuje po dokonaniu przez Usługodawcę weryfikacji, czy przedmiot Ogłoszenia nie narusza niniejszego Regulaminu – weryfikacja Ogłoszenia następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
⦁ Ogłoszenie pozostaje widoczne na stronie Serwisu Internetowego przez okres wskazany Usługobiorcy
w trakcie dodawania Ogłoszenia albo do czasu wcześniejszego wycofania Ogłoszenia przez Usługobiorcę.
⦁ Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
⦁ Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia o treści odpowiadającej tematyce Serwisu Internetowego oraz w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń. Treść Ogłoszeń powinna być formułowana w języku polskim.
⦁ Niedozwolone jest zamieszczenie jednocześnie więcej niż jednego Ogłoszenia o tej samej treści lub dotyczącego tego samego przedmiotu.
⦁ Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia i/lub inne materiały wizualne) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron.
⦁ Usługobiorca ma prawo modyfikować treść Ogłoszenia przez cały okres jego widoczności w Serwisie Internetowym, korzystając z odpowiednich opcji dostępnych z poziomu Konta.
⦁ W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Ogłoszenie narusza warunki niniejszego Regulaminu, każdy Usługobiorca może przesłać do Usługodawcy zgłoszenie, korzystając z funkcji „Zgłoś nadużycie” widocznej na stronie danego Ogłoszenia. Jeśli zgłoszenie okaże się zasadne, Usługodawca może podjąć wobec ogłoszeniodawcy stosowne kroki w zakresie przewidzianym w pkt. 8 Regulaminu.
⦁ Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcom zainteresowania ich Ogłoszeniami. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny
w znalezieniu osób zainteresowanych przedmiotem Ogłoszenia Usługobiorcy.
⦁ POZOSTAŁE USŁUGI ELEKTRONICZNE W INVESTBABA.PL
⦁ Korzystanie z Formularza Zapytania rozpoczyna się po przejściu do strony dowolnego Ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie Internetowym oraz wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnienia Formularza Zapytania danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zapytania pola „Wyślij wiadomość”. W Formularzu Zapytania niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę treści zapytania kierowanego do ogłoszeniodawcy.
⦁ Usługa Elektroniczna Formularz Zapytania świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
⦁ Korzystanie z Wyszukiwarki możliwe jest po przejściu na stronę główną Serwisu Internetowego.
W zależności od preferencji Usługobiorcy, Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie w trybie prostym (wpisanie wyszukiwanej frazy i zatwierdzenie polem akcji) lub zaawansowanym (skorzystanie
z dodatkowych kategorii, filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania). Po skorzystaniu z Wyszukiwarki Usługobiorcy przedstawione zostają wyniki wyszukiwania, obejmujące listę Ogłoszeń dostępnych w Serwisie Internetowym, które odpowiadają wpisanej frazie i wybranej kategorii Ogłoszeń.
⦁ Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter nieodpłatny, jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej przez Usługobiorcę albo z chwilą wcześniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego.
⦁ USŁUGI REKLAMOWE
⦁ Usługodawca umożliwia Usługobiorcy skorzystanie z odpłatnych usług dodatkowych, do których należą reklamy oraz banery reklamowe w Serwisie. Usługi te polegają na wynajmie określonej powierzchni reklamowej na stronach Serwisu Internetowego w celu wyświetlania treści reklamowych Usługobiorcy (np. promujących działalność Usługobiorcy). Szczegółowe informacje dotyczące formy, zakresu i kosztów usług reklamowych są stanowią przedmiot indywidualnych uzgodnień Usługobiorcy i Usługodawcy poza Serwisem Internetowym.
⦁ Celem skorzystania z usług reklamowych niezbędny jest bezpośredni kontakt z Usługodawcą z użyciem danych kontaktowych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług dodatkowych opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu zawierana jest w takim wypadku poza Serwisem Internetowym, w wyniku zgodnych ustaleń Usługodawcy i Usługobiorcy.
⦁ OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
⦁ Usługobiorca może zrezygnować z korzystania ze Investbaba.pl oraz poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
⦁ Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy. W przypadku Usługobiorców – ogłoszeniodawców może to nastąpić również w odniesieniu do poszczególnych Ogłoszeń wystawianych przez tych Usługobiorców w Investbaba.pl. Działania, o których mowa powyżej, Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
⦁ Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy są:
⦁ podanie przez Usługobiorcę w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);
⦁ wystawienie Ogłoszenie (w tym jego przedmiot i opis) przez Usługobiorcę narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
⦁ wystawienie Ogłoszenia (w tym jego przedmiot i opis) przez Usługobiorcę narusza warunki wystawiania Ogłoszeń wskazane w Regulaminie;
⦁ wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Usługobiorców, w tym również treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron;
⦁ wystawianie przez Usługobiorcę Ogłoszeń w innym celu niż wynikający z treści i przedmiotu Ogłoszenia;
⦁ działania danego Usługobiorcy grożą naruszeniem renomy Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego;
⦁ obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy;
⦁ skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
⦁ wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Usługobiorcę.
⦁ Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Usługobiorcy dostępu do niektórych Usług Elektronicznych, np. wyłączeniu niektórych funkcjonalności Konta (takich jak dodawanie Ogłoszeń).
⦁ Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Usługobiorcy dostępu do Usług Elektronicznych, np. zawieszeniu możliwości korzystania z Konta. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych Ogłoszeń. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Ogłoszeń.
⦁ Oprócz zawieszenia lub ograniczenia korzystania z Konta Usługodawca może również stosować sankcję w postaci usunięcia określonego Ogłoszenia, jeżeli Ogłoszenie to narusza warunki niniejszego Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie również prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany zdjęć lub innych materiałów wizualnych zamieszczonych w Serwisie, w tym w ramach Ogłoszenia, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych Investbaba.pl.
⦁ W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
⦁ Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Usługodawca cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Usługobiorcę usunięcia przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Usługobiorcy.
⦁ Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Usługobiorcy. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub niecelowe. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie z Usługobiorcą umowy o korzystanie z usług Investbaba.pl i jego podstawą mogą być jedynie przyczyny wskazane w pkt. 8.2 lit. a) ppkt. vii-ix Regulaminu. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych polega w takim wypadku na usunięciu Konta Usługobiorcy, przypisanych do niego danych oraz wystawionych Ogłoszeń.
⦁ W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy Usługodawca przekazuje temu Usługobiorcy – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
⦁ W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, przekazuje temu Usługobiorcy, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Usługodawca:
⦁ podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
⦁ korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
⦁ może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Usługobiorcy, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
⦁ Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawiera odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku gdy może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
⦁ W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 12 Regulaminu. W przypadku cofnięcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Usługodawcę, przywraca on bez zbędnej zwłoki Usługobiorcy dostęp do tych usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.
⦁ Zakończenie Usługobiorcy dostępu do Usług Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.
⦁ PLASOWANIE OGŁOSZEŃ
⦁ Usługodawca może stosować w Investbaba.pl plasowanie Ogłoszeń, co polega na przypisywaniu określonym Ogłoszeniom wyższej pozycji na liście Ogłoszeń niż pozostałym Ogłoszeniom zamieszczonym w Serwisie Internetowym.
⦁ Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie:
⦁ data dodania Ogłoszenia w Serwisie Internetowym bądź inne kryterium sortowania treści zastosowane dobrowolnie przez Usługobiorcę stosującego opcje filtrowania i sortowania wyników wyszukiwania;
⦁ umieszczenie Ogłoszenia we właściwej kategorii,
⦁ zastosowanie w tytule i treści Ogłoszenia wyrażeń adekwatnych do wyszukiwanych;
⦁ Parametry determinujące plasowanie Ogłoszeń w Investbaba.pl mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Usługobiorcy znalezienie interesującego go Ogłoszenia, a z drugiej strony zwiększyć ogłoszeniodawcom szansę dotarcia ze swoimi Ogłoszeniami do docelowej grupy odbiorców.
⦁ DOSTĘP DO DANYCH W INVESTBABA.PL
⦁ Usługodawca i Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Usługobiorcy dostarczają na potrzeby korzystania ze Investbaba.pl lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich ze Investbaba.pl:
⦁ Usługobiorca, który nie posiada Konta: dane ogólnodostępne w Investbaba.pl podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Usługobiorców zamieszczone przez nich w ramach Ogłoszeń (np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, nazwa firmy, adres, lokalizacja, numer telefonu, awatar) i inne potencjalne dane zawarte w opisach poszczególnych Ogłoszeń dostępnych w Investbaba.pl;
⦁ Usługobiorca, który posiada Konto: danie takie jak w pkt. 10.1 lit. a) powyżej, a dodatkowo informacje podane przez siebie dobrowolnie w trakcie korzystania ze Investbaba.pl (w tym informacje udostępnione w ramach Konta) oraz informacje udostępnione mu dobrowolnie przez innego Usługobiorcę w trakcie korespondencji prywatnej prowadzonej w Investbaba.pl;
⦁ Usługobiorca, który posiada Konto i zamieszcza Ogłoszenie: dane takiej jak w pkt. 10.1 lit. a) oraz lit. b) powyżej, a dodatkowo informacje o historii zamieszczanych przez siebie Ogłoszeń, informacje o wiadomościach prywatnych otrzymanych od pozostałych Usługobiorców w związku z Ogłoszeniami, informacje podane przez siebie dobrowolnie w Ogłoszeniach; dane statystyczne dotyczące wyświetleń jego Ogłoszeń w Investbaba.pl oraz oceny dotyczące jego Ogłoszeń;
⦁ Usługodawca Serwisu Internetowego: posiada dostęp do wszystkich danych udostępnianych i generowanych przez każdego Usługobiorcę korzystającego z Investbaba.pl, w tym również takich, do których dostęp posiadają zarejestrowani Usługobiorcy zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzających.
⦁ KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: info@investbaba.pl) lub pisemnie na adres: ul. Kopernika 9, 05-270 Marki, za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania ze Investbaba.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.
⦁ REKLAMACJE DOTYCZĄCE INVESTBABA.PL
⦁ Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
⦁ Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@investbaba.pl lub pisemnie na adres: ul. Kopernika 9, 05-270 Marki.
⦁ Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
⦁ Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
⦁ USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
⦁ Niniejszy punkt 13. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Usługobiorców będących Konsumentami oraz zawieranych przez nich umów z Usługodawcą.
⦁ Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
⦁ Z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Regulaminu, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie
14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
⦁ Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@investbaba.pl. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
⦁ Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług (w tym odpłatnych Usług Elektronicznych) rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
⦁ Zawarte w niniejszym punkcie 13. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia
1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego Firmą na Prawach Konsumenta.
⦁ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
⦁ Niniejszy punkt 14. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących Konsumentami.
⦁ Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego Konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
⦁ Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: ⦁ kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
⦁ Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem ⦁ porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
⦁ Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
⦁ POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
⦁ Niniejszy punkt 15. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego Konsumentem ani niebędącego Firmą na Prawach Konsumenta.
⦁ Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej
z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń
w stosunku do Usługodawcy.
⦁ Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Ogłoszeniodawcy oraz ukrycia jego Ogłoszeń na czas trwania weryfikacji.
⦁ Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych za okres ostatniego roku opłat za korzystanie z Serwisu Internetowego, nie więcej jednak niż do kwoty 500,00 (pięciuset) zł. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku niekorzystania z żadnej Usługi Elektronicznej lub niezwiązanych z Usługami Elektronicznymi. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy o korzystanie z usług Investbaba.pl, z wyłączeniem utraconych korzyści.
⦁ Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
⦁ Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
⦁ PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
⦁ Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
⦁ Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych,
o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
⦁ Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
⦁ Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym ruchu w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
⦁ Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa
w niniejszym punkcie 16. Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Usługobiorcy będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również będącego Firmą na Prawach Konsumenta) przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.
⦁ PRAWA AUTORSKIE DO INVESTBABA.PL
⦁ Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, od których Usługodawca posiada stosowne zezwolenia i objęte są one ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
⦁ Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
⦁ Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
⦁ Usługobiorca zamieszczający w Investbaba.pl jakiekolwiek treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Investbaba.pl. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, Usługobiorca obowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sporu oraz zwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności za dokonane przez Usługobiorcę naruszenia.
⦁ Z chwilą zamieszczenia przez Usługobiorcę w Investbaba.pl treści, do których prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują Usługobiorcy, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (nie krócej jednak niż przez okres korzystania z usług Investbaba.pl), na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Usługobiorców Investbaba.pl oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Investbaba.pl za pośrednictwem profili w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Investbaba.pl oraz w mediach społecznościowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
⦁ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
⦁ Umowy zawierane poprzez Investbaba.pl zawierane są w języku polskim.
⦁ Zmiany Regulaminu:
⦁ Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; wprowadzenia lub zmiany opłat za korzystanie z Serwisu Internetowego; poprawy jakości obsługi Usługobiorców – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
⦁ Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 18.2 lit. d) i e) Regulaminu. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
⦁ W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta Ogłoszeniodawcy), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat za korzystanie z Konta lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
⦁ W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz wykonane i realizowane umowy.
⦁ Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 18.2 Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:
⦁ podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
⦁ musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
⦁ W przypadkach, o których mowa pkt. 18.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
⦁ W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Prawa Autorskiego; Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Investbaba.pl

investbaba.pl to pierwszy w Polsce portal, który powstał z myślą o kobietach i dla kobiet. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni, gdzie przedsiębiorcze kobiety będą mogły poznać się nawzajem, nawiązać nowe współprace, pozyskać inwestorów czy podwykonawców.

Chcemy stworzyć miejsce, gdzie będziecie czuły się dobrze i swobodnie. Gdzie nie będziecie wstydziły zapytać się o radę i gdzie Wasze marzenia będą miały szansę na realizację. Niech nasz portal investbaba.pl pomaga Wam odnaleźć inne, ambitne dusze.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar